Difference: WebHome (9 vs. 10)

Revision 102009-03-18 - MariuszWitek

Line: 1 to 1
 

Welcome to the Seminar4 web

Seminaria IV roku FWE - nieoficjalne strony robocze

Tematy specjalistyczne

  • Poszukiwania bozonu Higgsa na Tevatronie
  • Strategie i potencjał dla poszukiwania bozonu (bozonow) Higgsa w eksperymencie ATLAS
  • Poszukiwania czarnych dziur w eksperymencie ATLAS
  • Poszukiwania supersymetrii na Tevatronie
Added:
>
>
 

Tematy ogolne

  • Paradoks EPR materialy
  • Kryptografia kwantowa materialy
  • Zasada Antropiczna materialy
  • Odkrycie podwójnego pulsara (J.H. Taylor, R. Hulse) -> otwarcie nowych możliwości badania grawitacji materialy

Seminar4 Web Utilities

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback