Tags:
create new tag
, view all tags
=================================================================

meeting 15/06/2012 minutes

https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=184121

=================================================================

Matters arrising (see agenda):

Istotne punkty:
  • Sekretarz ACCU, M. Hauschild rozesłał niedawno ankietę na temat CERN'owskiego serwisu hotelowego do wszystkich użytkowników CERN. Ważnym jest aby jak najliczniejsza rzesza zainteresowanych wypełniła tę ankietę. Apeluję o poświęcenie chwili czasu. Ankieta dostępna jest pod adresem: https://www.surveymonkey.com/s/CERN_Hotel_survey
  • Long term waiting list hotelu CERN'owskiego jest "nieomal gotowa". Ma być dostępna po usunięciu jakichś ogólnych problemów technicznych z internetowym serwisem rezerwacji. * Była długo dyskutowana możliwość rezerwacji rowerów CERN'owskich. W istocie, problem z dostępnością występuje jedynie w okresie letnich studiów. Niestety bez konkluzji. Trochę racji ma GS twierdząc, że niełatwo byłoby zapewnić skuteczność rezerwacji i z pewnością system obniżyłby stopień wykorzystania "floty". Proponowane były rozwiązania połowiczne, gdzie tylko niewielka część rowerów podlegałaby rezerwacji, lub też rezerwacja byłaby ograniczona do zarejestrowanych szychterów eksperymentów. Narazie brak pomysłu, a więc pozostajemy przy zasadzie "first come first served".
Proszę o światłe propozycje w tej sprawie.

H. Martens (experience with the Service Desk):

Bardzo medialna i entuzjastyczna prezentacja nowego, centralnego serwisu CERN'owskiego: https://cern.service-now.com/service-portal/ (zastartował w zeszłym roku). Jak zapewne wiecie idea polega na stworzeniu uniwersalnego punktu kontaktowego we wszystkich możliwych sprawach jakie mogą dotyczyć użytkownika CERN'u. Zadanie ambitne, ale czy wykonalne? Opinie były podzielone. Sporo uwag na temat odizolowania użytkowników od eksperckiej pomocy. Dotyczy to głównie IT, ale też serwisu telekonferencji, itp. Jeżeli macie konkretne przykłady problemów ze skutecznością, szybkością reakcji, itd. Service Desk, proszę o podesłanie. Można też zostawić swoją uwagę na portalu (https://cern.service-now.com/service-portal/guide.do#feedback-form). Tylko feedback daje nadzieję na poprawę serwisu!

Isabelle Mardirossian (GS report):

Chyba nic nowego, choć jak zawsze bogata prezentacja dokonań. Zainteresowanych odsyłam do slajdów. Jedynym ciekawym akcentem była wzmianka o możliwości zrewidowania serwisu nawetki na lotnisko wobec niemal dokładnego dublowania go przez autobus Y (o połączeniu tramwajowym nie wspominając - PB). Nawetki CERN'owskie nie kursują w weekend ani późno wieczór, kiedy mogłyby być przydatne. Pisałem o tym ponad rok temu - jak dotąd bez odzewu ze strony GS.

Rolf Heuer:

  • Będziemy mieć blisko 6fb^-1 z 2012 na ICHEP w Melbourne. Maszyna działa dokładnie zgodnie z harmonogramem.
  • Przypomnienie otwartej sesji ECFA jesienią w Krakowie w celu wypracowania europejskiej mapy drogowej. Wszyscy jesteśmy zachęcani do składania kontrybucji!
  • CERN zaczyna odczuwać światowy kryzys finansowy. Konieczna jest oszczędna gospodarka środkami. Cięcia w programie badań są możliwe.

U.O.:

Team Leaders są proszeni o upewnienie się, że wszyscy użytkownicy CERN'u są ubezpieczeni również od wypadków przy pracy w czasie pobytu w CERN. To jest formalny wymóg!

Następne spotkanie: Wednesday 05/09/2012

-- PawelBruckman - 2012-06-19

Topic revision: r1 - 2012-06-19 - PawelBruckman
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback