Tags:
create new tag
, view all tags

Zasady pracy w osrodku Cyfronet

 
 Zasady obowiązujące na klastrze Zeus

   * obliczenia wykonywane na maszynie dostępowej będą usuwane bez ostrzeżenia
   * obliczenia z intensywnym wykorzystywaniem /people/[login] lub /storage/[login] będą usuwane bez ostrzeżenia
   * obliczenia wykraczające poza zakres deklarowanego tematu badań zużywające znaczną część zasobów klastra będą usuwane bez ostrzeżenia
   * po pięciu nieudanych próbach zalogowania adres IP "atakującego" jest blokowany na 30 minut
   * logowanie za pomocą kluczy SSH jest zablokowane
   * prosimy uzywac oprogramowania ssh-agent do inicjalizacji kluczy z hasłem w celu połączenia z innymi maszynami
   * prywatne klucze SSH nie posiadające haseł zabezpieczających będą usuwane bez ostrzeżenia 

-- AndrzejOlszewski - 2013-03-01

Topic revision: r1 - 2013-03-01 - AndrzejOlszewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback