Tags:
create new tag
, view all tags

Zalozenie konta na klastrze w osrodku CYFRONET AGH i uzyskanie certyfikatu gridowego w Polsce

Procedura opisana jest w Podreczniku Uzytkownika:

  1. Zakladanie konta w PLGrid https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Rejestracja
  2. Procedura wystapienia o certyfikat https://docs.cyfronet.pl/display/PLGDoc/Certyfikaty#Certyfikaty-CertyfikatPolishGridCA
Uwagi:

Poprzednia procedura odnowienia certyfikatu wymaga zmiany klucza na nowy o dlugosci co najmniej 1048 bitow. Odnowienia certyfikatu mozna dokonac zarowno generujac wlasny klucz lub przez przegladarke, zgodnie z opisem w podreczniku. W drugim przypadku otrzymujemy certyfikat w formacie p12 (trzeba wykonac eksport certyfikatu z przegladarki, np. w/g http://www.hoylen.com/articles/it/email/security/firefox.html) ktory zawiera spakowany klucz. Dla celow gridowych trzeba go rozpakowac na dwa osobne pliki klucza i certyfikatu w formacie pem:

openssl pkcs12 -nocerts -in usercred.p12 -out userkey.pem
openssl pkcs12 -clcerts -nokeys -in usercred.p12 -out usercert.pem
chmod 644 usercert.pem
chmod 400 userkey.pem

-- AndrzejOlszewski - 20 Luty 2013

Topic revision: r8 - 2017-01-02 - AndrzejOlszewski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback