Tags:
create new tag
, view all tags

ECAL Alley for HLT1

Photon line

Informacje wtepne

 • prezentacja (Victor Egorychev) o algorytmie klasteryzacji online w kalorymetrach.
 • prezentacja AZ i MW na T-Rec o nowym prototypie lini fotonowej. Praca mgr AZ zalaczona ponizej do strony.

Electron line

HLT1 - informacje ogolne

Poziom HLT sklada sie z dwoch czesci HLT1 i HLT2. W kroku HLT1 nastepuje potwierdzenie decyzji trygera L0 i redukcja mbias do poziomu ok kilka kHz na aleje przy zachowaniu wysokiej wydajnosci na kluczowe rozpady mezonow B.

W fazie HLT1 stosuje sie gotowe algorytmy ogolnego stosowania:

 • generalna rekonstrukcja np slady RZ Velo lub PV2D (2D primary vertex)
 • upgrade sladow np RZ Velo -> 3D Velo lub 3D Velo -> Forward. Upgrade moze byc wykorzystany do potwierdzenie obiektow L0 np L0Elektron w stacjach TT itp.
 • filtrowanie sladow lub wierzcholkow np. ze wszystkich sladow RZ filtrujemy te ktore maja IP 2D > 0.1. Slady te zapisywane sa w odpowiednim kontenerze ktorego nazwa zalezy od algorytmu filtrujacego. W przypadku gdy filtracja nie wyloni zadnych sladow dana linia HLT1 moze zostac zakonczona z wynikiem negatywnym.

Poszczegolne aleje moga potrzebowac jakis specjalnych algorytmow ktore rozwijane sa w Hlt/HltMuonAlley etc.

Struktura HLT1

 • HltL0TriggerSequence - przygotowanie obiektow L0 takich jak L0Hadron L0Photon, L0Electron itd. do formatu Hlt (jako slady)

Krotki opis algorytmow (dzialanie dla poszczegolnych obiektow L0 ustawiane sa w opcjach):

 • L0Entry - wywolywany na poczatku sekwencji danej aleji tak aby wykonac np aleje fotonowa jezeli L0Entry zwroci decyzje OK dla fotonu.
 • HltL0CaloPrepare - konwersja L0Calo danego typu na format sladu (LHCb::Track)
 • HltTrackUpgrade - rekonstrukcja sladu w dodatkowym detektorze i utworzenie udoskomalonego sladu
 • HltTrackFilter - selekcja sladow
 • HltVertexMaker, HltVertexFilter - utworzenie wierzcholka i selekcja wiercholka
 • HltVertexUpgrade - upgrade sladow wierzcholka i utworzenie nowego wierzcholka

-- MariuszWitek - 22 Jan 2009

Topic revision: r1 - 2009-01-22 - MariuszWitek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback