Tags:
create new tag
, view all tags

Welcome to the LHCbKrak web

Analizy fizyczne

Srodowisko obliczeniowe LHCb

DaVinci i Ganga

Stare opisy

ROOT i TMVA

Bender

  • BenderStart - jak zainstalowac i uruchomic skrypt w srodowisku BENDER
  • Bender tutorial
    • przyklady z tutoriala na bal06: /home/people/lhcbsoft/releases/lhcb/BENDER/BENDER_v11r0/Tutorial/BenderTutor/solution/ lub po ustawieniu srodowiska "SetupProject Bender v11r0" sciezka $BENDERTUTORIALROOT/solution

Python - application configuration

Dane na klastrze BAL

  • LokalneDane - iista danych znajdujacych sie na lokalnym klastrze

Dane w CERN

Rekonstrukcja wierzcholkow pierwotnych

Algorytmy systemu wyzwalania

Upgrade IT

Pozyteczne informacje

Nowiny, szychty, prezentacje

Roadmap papers

LHCbKrak Web Utilities

Topic revision: r44 - 2015-03-03 - MariuszWitek
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback