Tags:
create new tag
, view all tags
Example PacUser:

<pre>

in: /storage/gpfs_superb/users/mchrzasz/job_area/SuperB/FastSim/V0.3.2/PacUser/bin

AppUserBuild::AppUserBuild( AppFramework* theFramework ) // JEST KILA ADD!!!!! Zależy po czym dziedziczy
: AppBuild( theFramework )
{
// main simulation sequence
PmcSimulationSequence(this);
PmcReconstructionSequence(this);
// minimal physics sequence
PmcPhysicsSequence(this);
// SimTrack level filter
add( new SimTrkFlt( "SimTrkFlt","sim track level filter module"));
// tuple output
UsrMakerTools(this);
add( new BtuTupleMaker( "BtuTupleMaker","Tuple maker module for users"));
//Display
add(new PacDisplay("PacDisplay","Store Event Display Object" ));
// actions
PacActions(theFramework);
// simple example module
add(new PmcMicroAnalysis("PmcMicroAnalysis","example analysis" ));
}

</pre>

tutaj mamy wszyskie funkcjie które dziad robi po kolei. Zwrócić uwage: add. mamy standardowe klase z metodami(add job etc.). Więc jak piszemy swój nowy moduł analizy to trzeba takie metody napisać.

Zobaczmy co robi add.

<pre>

/storage/gpfs_superb/users/mchrzasz/job_area/SuperB/FastSim/V0.3.2/Framework/src/AppFramework.cc

...

AppFramework::add(AppAction* const anAction)

{

assert ( 0 = anAction );

bool isNew(true);

APPListIterator<AppAction*> itr(*actions());

AppAction** hasAction;

while ((hasAction = itr())) {

if ((*hasAction)->name() == anAction->name()) {

isNew = false;

break;

}

}

if (isNew) {

anAction->setFramework(this);

actions()->append(anAction);

} else {

if (verbose()) {

partialReport("Action ");

partialReport(anAction->name());

fullReport(" already exists");

}

delete anAction;

}

}

</pre>

-- MarcinChrzaszcz - 2012-07-10

Topic revision: r1 - 2012-07-10 - MarcinChrzaszcz
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback